ข้อมูลการติดต่อ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เลขที่ 134 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-311351, 053-312070, 053-312109 ต่อ 0-13

หน้าห้อง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
โทรศัพท์ 0-5331-1351 ต่อ 15
โทรสาร 0-5331-1278 (สายตรง)

กลุ่มอำนวยการ

 • กลุ่มอำนวยการ โทรสาร 0-5331-1351 ต่อ 10
 • ผอ.กลุ่มอำนวยการ 0-5331-1351 ต่อ 17
 • งานประชาสัมพันธ์ 0-5331-1351 ต่อ 0
 • งานบริหารทั่วไป 0-5331-1351 ต่อ 33
 • งานประสานงาน 0-5331-1351 ต่อ 33

กลุ่มนโยบายและแผน

 • ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 0-5331-1351 ต่อ 21
 • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 22
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-5331-1351 ต่อ 23
  • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 24

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • โทรศัพท์ , โทรสาร (Fax) 0-5331-1391 (สายตรง)
 • ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  0-5331-1391 ต่อ 18
 • งานบัญชี เบอร์โทร 0-5331-1391 ต่อ 19
 • งานการเงิน เบอร์โทร 0-5331-1391 ต่อ 41
 • งานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร เบอร์โทร 0-5331-1391 ต่อ 41
 • งานบำเหน็จบำนาญ เบอร์โทร 0-5331-1391
  ต่อ 41
 • งานพัสดุ เบอร์โทร 0-5331-1391 ต่อ 43
 • งานธุรการและงานสารบรรณ
  เบอร์โทร 0-5331-1391 ต่อ 43 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  0-5331-1351 ต่อ 36
 • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 36

 

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  • ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0-5331-1351 ต่อ 26
  • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 27

  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  • ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0-5331-1351 ต่อ 25
  • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 30, 31, 32

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ 0-5331-1351 ต่อ 28
  • เบอร์ภายในกลุ่ม 0-5331-1351 ต่อ 29

  กลุ่มกฏหมายและคดี 0-5331-1351 ต่อ 23

  หน่วยตรวจสอบภายใน 0-5331-1351 ต่อ 40