ข้อมูลผู้บริหาร: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นายชาญชิต  ทัพหมี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
โทร. 08-9561-8386
E-mail: tupmee.ch@gmail.com

นายสายัณห์ คำลือ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
โทร. 08-2762-2658
E-mail: sayan130516@hotmail.co.th

นายสมพงษ์  แสนสำโรง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
โทร. 08-7174-5571
E-mail: pong008842@gmail.com

นางอุไรวรรณ สุรภีร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
โทร. 08-1729-3711
E-mail: surapee.tu@gmail.com

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทร.09-1569-5514
pimarea4@gmail.com

นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทร.08-1764-5953
nongnapat.59@gmail.com

นายดัมพ์ แย้มนิ่มนวล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
โทร.08-1952-0102
dump.yam@gmail.com

นางวรรณภา ติยะชนานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานการเงินและสินทรัพย์
โทร.08-1998-0200
Wannapa_tiya@hotmail.com

นางพัชราภรณ์ เทพวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานบุคคล
โทร.08-9634-9802
tukata_t@yahoo.com

นางเครือวัลย์ อินทร์ตา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร.09-3303-8822
kruaewanjum@gmail.com

นางธัญพร ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร.08-5523-5830
a_phumarint@yahoo.com

นางแสงจันทร์ กันยะมูล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
โทร.08-1530-6981
kanya.moon@hotmail.com

นางคนิตฐา คำแก้ว
ผู้อำนวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน
โทร.08-9261-6914
kanittha1161@gmail.com

นางสาวนงคราญ อินจาย
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
โทร.08-1473-0502
n_joyinjai@hotmail.com

กลุ่มอำนวยการ   Director Group

นางนาตยา สินธุวาทิน
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นายวินัส ศิริแก้ว
ช่างไฟฟ้า ช.4

นางสาวทิพารัตน์ กันทิยะ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นางสาวจุฑารัตน์ ก่องคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นางนิภา มูลอินตา
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวุฒินันท์ ศรีวิชัย
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุรินทร์ ศรีคำ
ลูกจ้างชั่วคราว


นายสิราวุธ ศรีวิชัย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวกัลยา วงษายะ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพัชรา ปวงสมุทร
ลูกจ้างชั่วคราว


นายทัศน์พล  ตาเป็ง
ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มนโยบายและแผน Policy and Planning Group

นางสุนทรี สุวรรณภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสิริพิม อูปเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวทัศยา ศรีคำเบ้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นางอัจชริญาณ์ บุญทาคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication Distance Education Promotion Group

นางประภาพร สุวรรณบงกช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายอภิชาติ บุญประเสริฐ
ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Financial and Assets Administration Group

นางพัชรินทร์ สิทธิอุไรนันท์
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ

นางอ้อยทิพย์ รุณผาบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางสาวธนัชชา ปัญญาแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางนัตกานต์ แสนญาติสมุทร
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นายกุศล บางยี่ขัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นางกัลยาณี สุนันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

นางสาวสรณีย์ โพธิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ


นายสราวุฒิ สมสุนันท์

นักวิชาการพัสดุ
ปฎิบัติการ


นางสาวศิริพรรณ ตินันท์

ธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก


นายไกรวิชญ์ อินต๊ะชมภู

ธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุ่มบริหารงานบุคคล Personnel Administration Group

นายยุทธนา กังแฮ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการการพิเศษ

นางบุหงา ศรีโชค
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นางชลดา เขื่อนศรี
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

​นางสาวกานต์สินี ถาวร
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นางอัญมณี จีนประดิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย
พนักงานราชการ

นางสาวอังสุมารี พรศรี
พนักงานราชการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Teacher and Educational Personnel Development Group

นางกรุณา พุฒิมา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Group

นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่น
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นายพงศ์รติ แก้วอ้าย
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณณภัทร ตาลป่า
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นายวรากุล ตุ่นเครือ
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นายสรรค์ ไชยมงคล
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรสพร พรวนหาญ
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

นายสุทธิพงศ์ อริยะกุล
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณี
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมยุรี ซาวจำปา
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางจตุพร ชินะใจ
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นายศุภกร พึ่งโต
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

นายกอปรคุณ อุดมธนวานิช
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

นายวสุพงษ์ อิวาง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

นางสาวพรฤทัย ศรีวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

นางสาวจีราภา ยาวิชัย
ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Promotion of Educational Provision Group

นางชฏาพร ปราโมทย์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นางอุไร กาละปัน
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางบัวจันทร์ สุริโย
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางสินีนาฏ วงค์น้อย
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำ
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางพิมพิ์ลภัส กูลนรา
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรีอธิษฐ์ณัฏฐ โม๊ะสันทะ
พนักงานราชการ
(นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ)

กลุ่มกฎหมายและคดี Law and Litigation Group

นายอุกฤษฏ์ รัตนวิชัย
นิติกร
ปฏิบัติการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายภานุพันธ์ สมตา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน