งานบริการ สพป.เชียงใหม่ เขต4

งานขอจัดการศึกษาของบ้านเรียน  <<<Flow chart งานขอจัดการศึกษาของบ้านเรียน>>>

งานสั่งซื้อ ปพ. <<<Flow chart งานสั่งซื้อ ปพ.>>>

งานหนังสือรับรองเรียนต่อ (กศน.) <<<Flow Chart งานหนังสือรับรองเรียน (กศน.)>>>

การให้บริการขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา <<<ขั้นตอนการขอหนังสือพานักเรียนไปนอกสถานที่>>>

ขั้นตอนการขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว <<<Flow chart ขั้นตอนการขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว>>>

งานขอจัดการศึกษาของบ้านเรียน <<<Flow chart งานขอจัดบ้านเรียน>>>

แผนผังงานสารบรรณ  <<<แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานสารบรรณ งานรับหนังสือราชการ>>>

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการออกหนังสือรับรองบุคคล/เงินเดือน <<<แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการออกหนังสือรับรองบุคคลเงินเดือน>>>

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ <<<แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ>>>

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับรองสำเนาทะเบียนประวัติ/กพ.7/กคศ.16 <<<แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับรองสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7 กคศ.16>>>

เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

บันทึกขอหนังสือรับรอง

แบบขอหนังสือรับรอง

บันทึกขอหนังสือรับรอง (ยื่นต่อศาล)

แบบขอหนังสือรับรองต่อศาล