ภารกิจ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

<<<ข้อมูลพื้นฐาน ภารกิจ ผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่เขต 4>>>

การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต4

<<<รายละเอียดคลิกที่นี่>>>

กลุ่มอำนวยการ  
<<<<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
<<<<คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

กลุ่มนโยบายและแผน

งานธุรการ

 • งานสารบรรณ
 • งานประสานงานและให้บริการ
 • งานจัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
 • รายจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน

งานข้อมูลสารสนเทศ

 • งานจัดทำแผนพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร

 • งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนโยบายและแผน

 • งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
 • งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 • งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานแผนการจัดชั้นเรียน

งานวิเคราะห์งบประมาณ

 • งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
 • งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
 • งานจัดสรรงบประมาณ
 • งานบริหารงบประมาณ

งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

 • งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
 • งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 • งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แนวคิด

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมรมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัฐ

 

ขอบข่าย/ภารกิจ

๑.งานธุรการ

งานรับหนังสือราชการ

งานส่งหนังสือราชการ

งานจัดทำหนังสือราชการ

งานจัดประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

๒. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ(ว่าง)เป็นตำแหน่งพนักงานราชการ

งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร

งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 

๓. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู

งานงานคัดเลือกข้าราชการบรรจุตำแหน่งศึกษานิเทศก์

งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา

งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู

งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา

งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน

งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู

งานสรรหาพนักงานราชการ

รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู

ขอบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีขอใช้บัญชี)

งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม

งานแต่งตั้ง(ย้าย)ครู ซึ่งมีหน้าที่สอนภายในหน่วยงาน

งานแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้บริหารสถานศึกษา

งานแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้บริหารสถานศึกษา

งานแต่งตั้ง(ย้าย)บุคลากรอื่น

งานขอ/รับโอนข้าราชการครู

งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง

งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

งานตัดโอนตำแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานทดลองปฏิบัติหน้าที่

งานออกจากราชการ

งานขอกลับเข้ารับราชการ

งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ

งานมาตรการกำหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนกำหนด)

งานดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ

งานคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน

งานคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา

งานคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอาวุโส

งานประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งว่าง

งานประเมินผลงานสูงกว่า ๑ ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว

งานคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งควบ

 

๔. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

งานถือจ่ายเงินเดือนประจำปี

งานจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราจ้าง

งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม

งานจัดทำหนังสือรับรองการตัดโอนอัตราเงินเดือน

งานขอรับเงินรางวัลประจำปี

งานดำเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

งานของเงินค่าตอบแทน

งานดำเนินการเพิ่มเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

งานขอปรับวุฒิการศึกษา

งานทะเบียนประวัติ

งานจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.๗

งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขวันเดือนปีเกิด

งานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล

ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ

งานบันทึกวันลาประจำปี

งานดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ

งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ

งานสมัคร กสจ

งานขอพระราชทานเครื่องราชย์

จัดทำทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ

จัดทำทะเบียนคุมเครื่องราชย์

งานคุมเครื่องราชย์

การขอแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษา

งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์

การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน

งานขอทำบัตรประจำตัว

งานขอหนังสือรับรอง

งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา

ขออนุญาตเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างวันลา

งานขอยกเว้นการรับราชการทหาร

งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร

งานขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน

การขอพระราชทานหีบศพ

งานเกษียณอายุราชการ

งานเกษียณอายุลูกจ้าง

 

๕. งานพัฒนาบุคลากร

งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง

งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ

งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานจัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการ

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาอบรมดูงานและการไปราชการ

 

๖. งานวินัยและนิติการ

งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ

การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

การอุทธรณ์และร้องทุกข์

การคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรม

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

 

  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประกอบด้วย

1.1  งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

1.1.1 งานส่งเสริม ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

1.1.2 งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู

1.2  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

1.2.1 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา

1.2.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของสถานศึกษา

1.2.3 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3  งานนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

1.3.1 นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

1.3.2. ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

1.4  งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา

1.4.1 งานศึกษาค้นคว้า การพัฒนาการนิเทศการบริหารการศึกษา

1.4.2 งานศึกษาค้นคว้า การพัฒนาการจัดการศึกษา

1.4.3 วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการนิเทศระบบบริหาร

1.4.4 วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษา

  

     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีงานตามภารกิจหลัก 13 งาน

 1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
 3. ประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ
 5. ส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 7. ส่งเสริมงานกิจการพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 8. ประสานการป้องกันและแก้ไขการใช้สารเสพติด และส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 9. งานวิเทศสัมพันธ์
 10. ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
 11. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 12. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 13. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                 หน่วยตรวจสอบภายใน  

 1. งานตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา

1.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง

1.2 งานตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่น แยกตามประเภทงานตรวจได้ดังนี้

1.2.1 ตรวจสอบทางการเงิน

1.2.2การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

1.2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

1.2.4 การตรวจสอบผลการดำเนินงาน

1.2.5 การตรวจสอบสารสนเทศ

1.2.6 การตรวจสอบการบริหาร

1.3  งานให้คำปรึกษา

 1. งานบริหารการตรวจสอบได้แก่ งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
 2. งานธุรการและสารสนเทศ
 1. งานตรวจสอบพิเศษได้แก่ งานการตรวจสอบโครงการพิเศษ

 

                            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน

 1. กลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน
  การขอยุบเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท
  2. การขอโอนกิจการและการขอเลิกกิจการโรงเรียน
  3. การขอใช้แบบแปลนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม
  4. การขอใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน และห้องประกอบ
  5. การขอหยุดทำการสอนชั่วคราว
  6. การขอใช้ตราโรงเรียน
  7. การตรวจสอบตราสารโรงเรียนเอกชน
 2. การขอเพิ่ม/ลดที่ดิน
  9. การขอเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน
  10. การร้องทุกข์และการร้องเรียน เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเอกชน
  11. การตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นสถานศึกษาเอกชน
  12. การออกใบแทนใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียน และใบอนุญาตต่าง ๆ
 3. กลุ่มงานส่งเสริมบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
  การมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน
  2. การขอเปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน
  3. การตรวจสอบการแต่งตั้ง/ถอดถอน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
  โรงเรียนเอกชน
  4. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของครูชาวต่างประเทศ
  5. การขอยกเว้นการรับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน
  6. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน3
 4. งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
 5. การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
 6. การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
 7. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
  การขอขยายชั้นเรียน ขอขยายและหรือเพิ่มหลักสูตร
  2. การขอเปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
  3. การรับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาเอกชน
  4. การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ
  5. การรับนักเรียนตามโครงการแลกเปลี่ยนของโรงเรียนเอกชนกับต่างประเทศ
  6. การจัดเก็บหลักฐานรายงานผู้จบหลักสูตรโรงเรียนเอกชน
  7. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  8. การรับรองคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาเอกชน
  9. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชน
  10. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนเอกชน
  11. การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนเอกชน
 8. การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน
  13. การขอหนังสือรับรองความรู้ (โรงเรียนที่เลิกกิจการ)
  14. การขอคำแปลประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ทั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
  15. การออกใบอนุญาตขอใช้รูปแบบประกาศนียบัตรของโรงเรียนนอกระบบ
  16. การเทียบวุฒิผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
  17. การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียน (ทั้งโรงเรียนที่ยังดำเนินการและโรงเรียนเลิกกิจการ)
  18. การส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และพลานามัยในโรงเรียนเอกชน
  19. การประกวด แข่งขัน คัดเลือก กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเอกชน
  20. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจการสถานศึกษาเอกชน
 9. กลุ่มงานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
  1. การตรวจสอบ การจัดทำข้อมูลทะเบียนคุม และรวบรวมหลักฐานการขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ ประเภท 1 และประเภท 2
  2. การดำเนินการเบิกจ่าย การตรวจสอบ การจัดทำทะเบียนคุม และรายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน
  3. การอุดหนุนเงินค่าครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน
  4. การอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
  5. การอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
  6. การอุดหนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน
  7. เงินกู้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน
  8. การขอกู้เงินโครงการสินเชื่อโรงเรียนเอกชน
  9 การอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน
  10. การอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
  11. การอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน 12. การอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชน
 10. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน
  งานเทคโนโลยีและดูแลเว็บไซด์ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  2. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชน
  3. การจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติครูโรงเรียนเอกชน
  4. การจัดทำหลักฐานทะเบียนประวัติโรงเรียนเอกชน
  5. งานประสานและส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมโรงเรียนเอกชน
 11. งานธุรการ
 12. งานสารบรรณ
 13. งานจัดการประชุม
 14. งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด
 15. งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด