สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศ ปี 2565)

< รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการนิเทศ กำกับ และติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรรม สพฐ. ระดับประเทศ ระดับดีมาก ได้แก่ นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ

< รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่

นางสุชา  ยาไชยบุญเรือง โรงเรียนวัดศรีล้อม

นางหนึ่งนุช  แป้นกลาง    โรงเรียนบ้านสันทราย(อำเภอหางดง)

นายณัฐวัฒน์  บุญทวี      โรงเรียนวัดพญาชมภู

นายประคอง  พิไรแสงจันทร์  โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)

< รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม

ได้แก่ นายธนาวุฒิ  ลับภู โรงเรียนบ้านปากเหมือง

< รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับประเทศ ระดับดี ได้แก่

นางธนพินท์  พวงทอง  โรงเรียนบ้านปากเหมือง

นายพิสันติ์  จันทร์เขียว     โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย

< รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ระดับดี ได้แก่

นางทิวา วีระ  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

นางสาวดวงนภา เตปา  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

นายพงศกร สุริยา โรงเรียนบ้านสันป่าสัก