ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2567

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2567

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2567 มีสถานศึกษาส่งผลงานจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดศรีล้อม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 2. โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 3. โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 4. โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 5. โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 6. โรงเรียนวัดเวฬุวันประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  ห้องประชุมทุ่งอ้อ สพป.เชยงใหม่ เขต 4

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ)

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทย (โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในการนี้ นางอุไรวรรณ์ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการประเภทต่างๆ นำเสนอผลงาน รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ วันภาษาไทยแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดรางวัล People’s Emotional Award

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานครบรอบ 10 ปี ศูนย์ดำรงธรรม นำสุขสู่ปวงชน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 และมอบรางวัล “Damrongdham Award” พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรสการโครงการฯ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประกวดวิดีโอสั้น รางวัล People’s Emotional Award ภายใต้หัวข้อ “10 ปี ศูนย์ดำรงธรรม นำสุขสู่ปวงชน” รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1720507854x1399640133_1-21266 1720507854x1399640133_2-21266 1720507854x1399640133_3-21266 1720507854x1399640133_4-21266

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” จึงขอเชิญชวน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา และประชาสัมพันธ์เชิญชวน ลงนามปฏิญาณตนเองผ่านทาง QR Code หรือผ่านทางเว็ปไซต์ www.noalcohol.ddc.moph.go.th รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1720510811x774445036_1-21277

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม แบบเข้ม

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม แบบเข้ม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม แบบเข้ม ในการนี้นางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ร่วมสนทนาเสริมพลังบวก โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ Active Learning และมีแกนนำซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอ จำนวน 20 คน มี นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ และ นายประคอง พิไรแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจ ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมแบบเข้ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4