วันที่ 18 กรกฎาคม 2666 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นางสาวพรรณณภัทร ตาลป่า ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และนายสุทธิพงศ์ อริยะกุล ศึกษานิเทศก์ นำคณะครูเข้าร่วมรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ระดับปฐมวัยจำนวน 22 โรงเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน  ห้องแสงเดือนแสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี