วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร) และรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านปง 2.โรงเรียนบ้านทรายมูล 3.โรงเรียนวัดพญาชมภู 4.โรงเรียนวัดเวฬุวัน 5.โรงเรียนวัดกองทราย 6.โรงเรียนบ้านหัวริน 7.โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 8.โรงเรียนวัดสามหลัง 9.โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 10.โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 11.โรงเรียนบ้านสามหลัง 12.โรงเรียนวัดศรีดอนชัย อ.ดอยหล่อ  ณ ห้องสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4