ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ผลงานด้านคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 รางวัล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2565 (ระดับประเทศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ผลงานด้านคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 รางวัล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2565 (ระดับประเทศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ผลงานด้านคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 รางวัล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (ระดับประเทศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

                        ครูปรึกษาโครงงานคุณธรรม ได้แก่

1). นางสาวเมธาวี  คำรินทร์        ครูผู้สอน

2). นายปวัสศักดิ์  รินไชยยา        ครูผู้สอน

3) นางสาวนิภาพร  ปุ๊ดหน้อย      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

                        นักเรียนเจ้าของโครงงานคุณธรรม ได้แก่

1) เด็กหญิงสุดารัตน์  ต๊ะบุญเรือง

2) เด็กหญิงคำจ่าม  ลุงตา

3) เด็กหญิงศิริพร  ลุงออ

                 รางวัล “โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว” ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ได้แก่

1) โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

2) โรงเรียนแม่วินสามัคคี

3) โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว

4) โรงเรียนบ้านปากเหมือง

                 รางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเขตตรวจราชการที่ 15          

ปีการศึกษา 2566 ได้แก่

1) นายจรัญ  ถาวร                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

2) นายนิติกุล  มหาวรรณ          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์

3) นางสมใจ  ไกรพันธ์              ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

4) นางสาวอุทิศพร  ยอดปวน      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างกระดาษ

5) นายชนพัฒน์  ใจมั่น             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอง

รางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ประเภท นวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา ระดับเขตตรวจราชการที่ 15  ปีการศึกษา 2566 ได้แก่

นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                 รางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา         

ปีการศึกษา 2566 ได้แก่

1) นางสาวมณฑกานต์  อุปนันท์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

2.) นายณัฐวัฒน์  บุญทวี           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง

3) นางสาวพรทิพย์  ปามี           รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี

4) นางสาวเอกมณีฎ์  กัญชนะ      ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา

5) นางณฐพร  มูลวงษ์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราฎร์วิทยาคาร)

6) นางจันทรพร  ดู่สอน            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองทราย

7) นายมาโนช  นันทา              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งศาลา

8) นางอัญชลี  ไม้โพธิ์               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงวัว

9) นางสาวบุญสิตา  คำมา         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า

ดาวน์โหลดไฟล์  คุรุชน

 

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ปี 2565 ผลการพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2565 ได้แก่

ที่ ขนาดโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ระดับรางวัล
1 ขนาดกลาง วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) ยอดเยี่ยม
2 ขนาดใหญ่ สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ยอดเยี่ยม
3 ขนาดใหญ่พิเศษ วัดเวฬุวัน ยอดเยี่ยม
4 ขนาดกลาง แม่วินสามัคคี ดีเด่น
5 ขนาดกลาง บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) ดีเด่น
6 ขนาดกลาง บ้านเหล่าเป้า ดีเด่น
7 ขนาดกลาง บ้านป่าตาล ดีเด่น
8 ขนาดเล็ก บ้านพันตน ชมเชย
9 ขนาดกลาง บ้านปากเหมือง ชมเชย
10 ขนาดกลาง บ้านสามหลัง ชมเชย

 

การอบรมทางจิตวิทยา “กิจกรรมการเติมพลังใจให้กันเเละกัน ที่สันป่าสัก” ร่วมกับหน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่1 เชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

การอบรมทางจิตวิทยา “กิจกรรมการเติมพลังใจให้กันเเละกัน ที่สันป่าสัก” ร่วมกับหน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่1 เชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ รต.อธิษฐ์ณัฏฐ โม๊ะสันทะ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ เข้าร่วมการอบรมทางจิตวิทยา “กิจกรรมการเติมพลังใจให้กันเเละกัน ที่สันป่าสัก” ร่วมกับหน่วยงานศูนย์สุขภาพจิตที่1 เชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศ ปี 2565)

< รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการนิเทศ กำกับ และติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรรม สพฐ. ระดับประเทศ ระดับดีมาก ได้แก่ นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ

< รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่

นางสุชา  ยาไชยบุญเรือง โรงเรียนวัดศรีล้อม

นางหนึ่งนุช  แป้นกลาง    โรงเรียนบ้านสันทราย(อำเภอหางดง)

นายณัฐวัฒน์  บุญทวี      โรงเรียนวัดพญาชมภู

นายประคอง  พิไรแสงจันทร์  โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)

< รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม

ได้แก่ นายธนาวุฒิ  ลับภู โรงเรียนบ้านปากเหมือง

< รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับประเทศ ระดับดี ได้แก่

นางธนพินท์  พวงทอง  โรงเรียนบ้านปากเหมือง

นายพิสันติ์  จันทร์เขียว     โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย

< รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ระดับดี ได้แก่

นางทิวา วีระ  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

นางสาวดวงนภา เตปา  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

นายพงศกร สุริยา โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

    สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  เด็กหญิงปรียาภัทร  แสนสุข โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอหางดง (ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก) และเด็กหญิงไข่มุก  แสงตะวัน โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี (ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง)  สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

ขอแสดงความยินดีกับ นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่ ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลคุรุสภา ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

    สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับ นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่ ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลคุรุสภา ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทครู  และนายทวีป ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกุล) ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

1373รางวัลคุรุสดุดี รางวัลคุรุสดุดี-1 รางวัลคุรุสดุดี-3 รางวัลคุรุสดุดี-4 รางวัลคุรุสดุดี-5