การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้าน ล้านนา ของโรงเรียนบ้านไร่

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้าน ล้านนา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่

รร.บ้านไร่-บทคัดย่อ

ชื่อนวัตกรรม BLP นักเรียนวัยใสใส่ใจศาสนพิธีแบบล้านนา

ชื่อนวัตกรรม BLP นักเรียนวัยใสใส่ใจศาสนพิธีแบบล้านนา
โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
04-2566 รายงานนวัตกรรมวิถีพุทธพระราชทาน

รายงานการประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า

รายงานการประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรายพระยุคคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ชื่อผลงาน: การสร้างและการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาท ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม ของโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
03-2566_นวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

รายงานการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า

รายงานการบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
02-2566

การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และความต้องการในการพัฒนาของครูผู้สอน

รายงานผลการวิจัย
เชิงสำรวจเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และความต้องการในการพัฒนาของครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม