วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสายัณห์ คำลือ พร้อมด้วยนางพัชราภรณ์ เทพวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวกานต์สินี ถาวร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. FORUM เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศฯ และขั้นตอนการดำเนินการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชย และจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ผ่านระบบออนไลน์ จาก สพฐ.  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4