การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครูและกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครูและกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.40 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยนางแสงจันทร์ กันยะมูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา และนางสินีนาฎ วงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครูและกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย และพัฒนางานสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย และพัฒนางานสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย และพัฒนางานสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการประชุมในครั้งนี้  มีการบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่สภานักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยนายสมพงษ์ แสนสำโรง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่ พร้อมด้วยการนิเทศบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศึกษานิเทศก์ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

     

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1719477017x392626294_1-17421

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยมีการนำเสนอการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการวิจัยและวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่า กิจกรรมการแสดง “คืนสู่เหย้า ขาวดำ-เหลือง” และการับสมัครนักศึกษาใหม่รอบพิเศษ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1719369745x1712647696_1-16938

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม “สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2567”

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม “สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2567”

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2567  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินตนเองตามแนวทางอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนในสังกัด โดยนางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ นางสาวมยุรี ซาวจำปา ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้ ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4