ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้ชื่อโครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัด ให้นักเรียนที่มีความสนใจ และสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718087472x1501974277_1-843

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้ายาเสพติด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718013098x1425258944_1-15523

ขอความร่วมมือสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยที่กำลังประสบปัญหาความเบี่ยงเบนของพฤติกรรมในสังคม ทั้งปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ความเสื่อมโทรมทางศึลธรรม ความยากจนการรุกรานจากวัฒนธรรมภายนอก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718075415x373677441_1-2186