ประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปวิดีโอสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีกำหนดดำเนินการประกวดคลิปวิดีโอสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอของนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์และคัดเลือกสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนหรือผลการดำเนินงานตามนโยบายวาระเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงขอประชาสัมพันธ์ แจ้งให้นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718180413x1814346824_1-3464 1718180413x1814346824_2-3464 1718180413x1814346824_3-3464