ประชาสัมพันธ์์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการฝ่ายประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดดังกล่าว ไปยังสถานศึกษาในสังกัด โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718607618x919151130_1-3601

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล จึงขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718607115x1729537563_1-3583

ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก Line Official Account (LINE OA) “ข่าว สพฐ”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบาย Quick Win ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและทั่วถึง ทันเหตุการณ์ ท้้งในเรื่องการแจ้งนโยบาย การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงดำเนินการใช้ Line Official Account (LINE OA) “ข่าว สพฐ” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก Line Official Account (LINE OA) ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718342225x1478909831_1-792

พระครูสิริรบรมธาตุพิทักษ์ , ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรมประจำสถานศึกษา

พระครูสิริรบรมธาตุพิทักษ์ , ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรมประจำสถานศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 พระครูสิริรบรมธาตุพิทักษ์ , ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรมประจำสถานศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม สันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมพลังการทำความมดีและการนำตนเองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหนังสือจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โครงการเสริมพลังการทำควาดีและการนำตนเอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แจ้งว่าสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการเสริมพลังการทำความดีและการนำตนเองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718590435x1296617063_1-16071