ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “6รอบ พระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น”

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพพระราชกรณียกิจชุด “6 รอบ พระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น” ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากเว็ปไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th และเว็ปไซต์ พระลาน www.phralan.in.th รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1717985728x2017736738_1-13350

ขอเชิญร่วมรับชมและโหวตผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมรับชมและโหวตผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงขอเชิญหน่วยงานในสังกัดร่วมรับชมและโหวตผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1717985356x743941713_1-286

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6 ภายใต้การดุแลของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ได้กำหนดจัดอบรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูหรือผู้ที่มีส่วนในการสร้างการเรียนรู้ โดยโครงการจะดูแลค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมอบรมเป็นมูลค่ากว่าว 30,000 บาท ต่อท่าน ยกเว้นค่าเดินทาง ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718001742x1819107609_1-477

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวกับ การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และหน้าที่พลเมือง ผ่านการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ TikTok ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ เด็กไทยฐานใจดี พลังความดี สร้างชาติ และ Coaching ปิ๊งอาชีพ โดยกำหนดจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ การขยายเวลาการประกวดฯ ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และจะประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1717743918x707017177_1-15200

ประชาสัมพันธ์นำนักเรียนเข้าร่วม/ชมกิจกรรมและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้วยทางอำเภอสันป่าตองโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันป่าตองร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง” และโครงการ “อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม” ขึ้น ณ ข่วงดอกแก้ววัดป่าเจริญธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนเข้าร่วม ชมกิจกรรมและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1717743052x1241020689_1-67