ประชาสัมพันธ์สมัครโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen ปีที่ 2

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีเวทีแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้ความสามารถจากกระบวนการลูกเสือมาใช้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สื่อ Media นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับยุค 4.0 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen ปีที่ 2 ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและแจ้งสถานศีกษาที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718352497x1701805646_1-16058

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งการกุศล Air Force Run 2024 (Run to the Sky # I’m Strong)

ด้วยกองทัพอากาศได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Air Force Run 2024 (Run to the Sky # I’m Strong) กำหนดจัดขี้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง โดยแบ่งการวิ่งเป็น 2 ระยะ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจการวิ่งออกกำลังกาย ผู้มีจิตศรัทธา หรือบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนบุคคลอื่น ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718334642x1028080457_1-18379

ประชาสัมพันธ์โครงการ การทดสอบวัดความรู้ทางวิทยศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จะดำเนินการโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (PCSHS Science Mathematics Test 2024 : PCSHS SMT 2024) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการได้ทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่เสมอ จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครสอบในครั้งนี้ให้แก่ทางโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718333251x549778304_1-343