วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ  ณ ลานหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 4