วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายไพโรจน์ เดชะบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ โดยมีอนุกรรมการผู้แทนหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต