สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2565

    วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามโครงการ สร้างและพัฒนาการดำเนินการ “บวร” ปลอดบุหรี่ โดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านตองกาย 2.โรงเรียนบ้านหัวริน 3.โรงเรียนวัดพญาชมภู 4.โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 5.โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า  6.โรงเรียนบ้านปง 7.โรงเรียนแม่วินสามัคคี  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

  

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎ์วิทยาคาร) และรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านปง 2.โรงเรียนบ้านทรายมูล 3.โรงเรียนวัดพญาชมภู 4.โรงเรียนวัดเวฬุวัน 5.โรงเรียนวัดกองทราย 6.โรงเรียนบ้านหัวริน 7.โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 8.โรงเรียนวัดสามหลัง 9.โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 10.โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 11.โรงเรียนบ้านสามหลัง 12.โรงเรียนวัดศรีดอนชัย อ.ดอยหล่อ  ณ ห้องสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นางสาวพรรณณภัทร ตาลป่า ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และนายสุทธิพงศ์ อริยะกุล ศึกษานิเทศก์ นำคณะครูเข้าร่วมรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2666 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นางสาวพรรณณภัทร ตาลป่า ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และนายสุทธิพงศ์ อริยะกุล ศึกษานิเทศก์ นำคณะครูเข้าร่วมรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ระดับปฐมวัยจำนวน 22 โรงเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน  ห้องแสงเดือนแสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

   

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวฐิตินันท์ กันอูบ ครูโรงเรียนวัดพญาชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับรางวัลระดับเงิน

ขอแสดงความยินดี กับนางศรัญญา วงษ์มาพันธ์ ครูโรงเรียนวัดพญาชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลระดับทอง

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตราชการที่ 15 ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับ ยอดเยี่ยม