ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น”

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น”

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น” เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล และสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ  ลานหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

   

ประชาสัมพันธ์ นโยบาย และจุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบาย และจุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  องค์กรคุณภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้  สร้างคนดี มีความสุข  ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนำกล่าวปฎิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีนายชาญ คำภีระแปง ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย เป็นวิทยากร  มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์  ทับซ้อน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์  ทับซ้อน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์  ทับซ้อน โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุม ในการนี้นางคนิตฐา คำแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4