ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ด้วย ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – จฬ.) มีกำหนดจัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียน รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับสถานศึกษาในสังกัด และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 41

ในพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม คนคุณธรรม ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม คนคุณธรรม ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม คนคุณธรรม ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคัดเลือกบุคลากรที่เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยมีผู้รับมอบเกียรติบัตร จำนวน 45 คน  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

    

การประชุมคณะทำงานเปิดบ้านวิชาการ และการนำเสนอผลงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมคณะทำงานเปิดบ้านวิชาการ และการนำเสนอผลงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเปิดบ้านวิชาการ และการนำเสนอผลงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ผอ.ร.ร.บ้านสามหลัง, ผอ.ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว, ผอ.ร.ร.วัดดอนชื่น, ผอ.ร.ร.บ้านดงป่าหวาย, ผอ.ร.ร.บ้านหัวข่วง, ผอ.ร.ร.บ้านปากเหมือง, ผอ.ร.ร.วัดบวกครกเหนือ, ผอ.ร.ร.กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการ Good Food Festival ตอน “เทศกาลถือศีลกินเจ”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด ดำเนินโครงการ Good Food Festival ตอน “เทศกาลถือศีลกินเจ” ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการ Good Food Festival ตอน “เทศกาลถือศีลกินเจ” รายละเอียดดังต่อไปนี้ {35776174_6102564104795}_1481

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนระหว่าง 61 ถึง 120 คนเพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาส รองผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต4 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนระหว่าง 61 ถึง 120 คนเพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กโดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 1. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 61- 120 คน 2. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2562 3. ให้ความสำคัญโรงเรียนหลักที่มีการเรียนรวมหรือโรงเรียนที่มีแนวโน้มจะมีนักเรียนมาเรียนรวมและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลการขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนฯผ่านเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสพป.เชียงใหม่ เขต 4 มีโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 61 ถึง 120 คนจำนวน 29 โรงเรียนและไม่มีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 และเพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 29 โรงเรียนเพื่อขอรับการจัดสรร โดยเน้นให้ความสำคัญกับโรงเรียนหลัก ที่มีการเรียนรวมหรือโรงเรียนที่มีแนวโน้มจะมีนักเรียนมาเรียนรวมและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นลำดับแรก ณ ห้องประชุมสารภี