กลุ่มโรงเรียนสารภี ที่ 1 กลุ่มโรงเรียนสารภี ที่ 2
1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
2 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 2 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
3 โรงเรียนวัดพญาชมภู 3 โรงเรียนวัดกองทราย
4 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 4 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
5 โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 5 โรงเรียนบ้านปากเหมือง
6 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 6 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
7 โรงเรียนวัดเทพาราม 7 โรงเรียนบ้านสันทราย
8 โรงเรียนวัดนันทาราม 8 โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา
9 โรงเรียนวัดสันดอนมูล
กลุ่มโรงเรียนหางดง ที่ 1 กลุ่มโรงเรียนหางดง ที่ 2
1 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 1 โรงเรียนบ้านทรายมูล
2 โรงเรียนบ้านวังศรี 2 โรงเรียนบ้านแสนตอ
3 โรงเรียนวัดจอมทอง 3 โรงเรียนบ้านดง
4 โรงเรียนบ้านสันทราย 4 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่
5 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 5 โรงเรียนบ้านปง
6 โรงเรียนวัดศรีล้อม 6 โรงเรียนวัดคีรีเขต
7 โรงเรียนบ้านไร่ 7 โรงเรียนวัดประชาเกษม
8 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 8 โรงเรียนบ้านตองกาย
9 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 9 โรงเรียนบ้านฟ่อน
10 โรงเรียนวัดช่างคำ 10 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
11 โรงเรียนบ้านป่าตาล
กลุ่มโรงเรียนสันป่าตอง ที่ 1 กลุ่มโรงเรียนสันป่าตอง ที่ 2
1 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
2 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 2 โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง)
3 โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
4 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) 4 โรงเรียนวัดท่ากาน
5 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 5 โรงเรียนวัดสามหลัง
6 โรงเรียนวัดอุเม็ง 6 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
7 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 7 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
8 โรงเรียนวัดโรงวัว 8 โรงเรียนบ้านหัวริน
9 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
10 โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
กลุ่มโรงเรียนแม่วาง ที่ 1 กลุ่มโรงเรียนแม่วาง ที่ 2
1 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร
2 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 2 โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ)
3 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 3 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง
4 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
5 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 5 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา
6 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 6 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
7 โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 7 โรงเรียนบ้านพันตน
8 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 8 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง
กลุ่มโรงเรียนดอยหล่อ
1 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
2 โรงเรียนวัดหนองหลั้ว
3 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
5 โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
6 โรงเรียนบ้านหัวข่วง
7 โรงเรียนบ้านสามหลัง
8 โรงเรียนวัดดอนชื่น
9 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
10 โรงเรียนวัดวังขามป้อม
11 โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย