ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวด TikTok Challenge “New GEN Health D” เพื่อสนับสนุนเด็กวัยรุ่นในการเป็นแกนนำด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง

ด้วยกรมอนามัย ได้จัดกิจกรรมประกวด TikTok Challenge “New GEN Health D” เพื่อสนับสนุนเด็กวัยรุ่นในการเป็นแกนนำด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นผู้สร้างสื่อดิจิทัล และส่งต่อข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้างได้ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม TikTok Challenge “New GEN Health D” รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1720163343x665967922_1-5204

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2567 “ระดับภูมิภาค” ระดับเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2567 “ระดับภูมิภาค” ระดับเหรียญทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2567 “ระดับภูมิภาค” ระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะอาชีพ “ผักพื้นบ้าน อาหารในโรงเรียน” ด้วยการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)