สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2567 “ระดับภูมิภาค” ระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะอาชีพ “ผักพื้นบ้าน อาหารในโรงเรียน” ด้วยการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)