วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรม แบบเข้ม ในการนี้นางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ร่วมสนทนาเสริมพลังบวก โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ Active Learning และมีแกนนำซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอ จำนวน 20 คน มี นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ และ นายประคอง พิไรแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร) เป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจ ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมแบบเข้ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4