คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” จึงขอเชิญชวน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา และประชาสัมพันธ์เชิญชวน ลงนามปฏิญาณตนเองผ่านทาง QR Code หรือผ่านทางเว็ปไซต์ www.noalcohol.ddc.moph.go.th รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1720510811x774445036_1-21277