ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการให้ความรู้ การป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และการใช้โปรแกรม School Health HERO , ระบบ Obeccare และการพัฒนางานแนะแนว  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet / Zoom

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการให้ความรู้ การป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และการใช้โปรแกรม School Health HERO , ระบบ Obeccare และการพัฒนางานแนะแนว  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet / Zoom

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการให้ความรู้ การป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และการใช้โปรแกรม School Health HERO , ระบบ Obeccare และการพัฒนางานแนะแนว  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet / Zoom มีนายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

 

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ณ ห้องประชุมทุ้งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

    วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายไพโรจน์ เดชะบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ โดยมีอนุกรรมการผู้แทนหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เพื่อประเมินเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ พร้อมด้วยนางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ พร้อมด้วยนางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ พร้อมด้วยนางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง   ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต ๔