พระครูสิริรบรมธาตุพิทักษ์ , ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรมประจำสถานศึกษา

พระครูสิริรบรมธาตุพิทักษ์ , ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรมประจำสถานศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 พระครูสิริรบรมธาตุพิทักษ์ , ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรมประจำสถานศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม สันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น”

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น”

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น” เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล และสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตสุจริต และองค์กรคุณธรรม แนวปฏิบัติ  Do’s & Don’ts และชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตสุจริต และองค์กรคุณธรรม แนวปฏิบัติ  Do’s & Don’ts และชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567

   วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตสุจริต และองค์กรคุณธรรม แนวปฏิบัติ  Do’s & Don’ts และชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567 โดยบุคลากรในสังกัดพร้อมใจกันเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล หรือการรับสินบน No Gift Policy ร่วมร้องเพลงจำขึ้นใจ แสดงสัญญาลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในการนี้ นายสมพงษ์  แสนสำโรง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน และชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

   วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ  ณ ลานหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2567

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2567 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 โดย ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก ทั้งนี้มีผู้เข้าสอบจำนวน 54 คน   ณ สนามสอบโรงเรียน  บ้านทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม และรับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม และรับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม และรับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4