ด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ่จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2567 ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการ ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2567 จึงขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2567 ไปยังสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบและเชิญชวนให้ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจฯ หลังใช้บริการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1720408907x1840906389_1-350