กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยที่กำลังประสบปัญหาความเบี่ยงเบนของพฤติกรรมในสังคม ทั้งปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ความเสื่อมโทรมทางศึลธรรม ความยากจนการรุกรานจากวัฒนธรรมภายนอก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718075415x373677441_1-2186