ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้ายาเสพติด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718013098x1425258944_1-15523