ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้ชื่อโครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัด ให้นักเรียนที่มีความสนใจ และสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718087472x1501974277_1-843