ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบาย Quick Win ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและทั่วถึง ทันเหตุการณ์ ท้้งในเรื่องการแจ้งนโยบาย การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงดำเนินการใช้ Line Official Account (LINE OA) “ข่าว สพฐ” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก Line Official Account (LINE OA) ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718342225x1478909831_1-792