การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล จึงขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1718607115x1729537563_1-3583