วันที่ 17 มิถุนายน 2567 พระครูสิริรบรมธาตุพิทักษ์ , ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการโครงงานคุณธรรมประจำสถานศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม สันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4