สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ผลงานด้านคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 รางวัล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (ระดับประเทศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก

                        ครูปรึกษาโครงงานคุณธรรม ได้แก่

1). นางสาวเมธาวี  คำรินทร์        ครูผู้สอน

2). นายปวัสศักดิ์  รินไชยยา        ครูผู้สอน

3) นางสาวนิภาพร  ปุ๊ดหน้อย      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

                        นักเรียนเจ้าของโครงงานคุณธรรม ได้แก่

1) เด็กหญิงสุดารัตน์  ต๊ะบุญเรือง

2) เด็กหญิงคำจ่าม  ลุงตา

3) เด็กหญิงศิริพร  ลุงออ

                 รางวัล “โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว” ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ได้แก่

1) โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

2) โรงเรียนแม่วินสามัคคี

3) โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว

4) โรงเรียนบ้านปากเหมือง

                 รางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเขตตรวจราชการที่ 15          

ปีการศึกษา 2566 ได้แก่

1) นายจรัญ  ถาวร                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

2) นายนิติกุล  มหาวรรณ          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์

3) นางสมใจ  ไกรพันธ์              ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

4) นางสาวอุทิศพร  ยอดปวน      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างกระดาษ

5) นายชนพัฒน์  ใจมั่น             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอง

รางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ประเภท นวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา ระดับเขตตรวจราชการที่ 15  ปีการศึกษา 2566 ได้แก่

นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                 รางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา         

ปีการศึกษา 2566 ได้แก่

1) นางสาวมณฑกานต์  อุปนันท์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

2.) นายณัฐวัฒน์  บุญทวี           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง

3) นางสาวพรทิพย์  ปามี           รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี

4) นางสาวเอกมณีฎ์  กัญชนะ      ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา

5) นางณฐพร  มูลวงษ์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราฎร์วิทยาคาร)

6) นางจันทรพร  ดู่สอน            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองทราย

7) นายมาโนช  นันทา              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งศาลา

8) นางอัญชลี  ไม้โพธิ์               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงวัว

9) นางสาวบุญสิตา  คำมา         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า

ดาวน์โหลดไฟล์  คุรุชน