สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ปี 2565 ผลการพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2565 ได้แก่

ที่ ขนาดโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ระดับรางวัล
1 ขนาดกลาง วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) ยอดเยี่ยม
2 ขนาดใหญ่ สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ยอดเยี่ยม
3 ขนาดใหญ่พิเศษ วัดเวฬุวัน ยอดเยี่ยม
4 ขนาดกลาง แม่วินสามัคคี ดีเด่น
5 ขนาดกลาง บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) ดีเด่น
6 ขนาดกลาง บ้านเหล่าเป้า ดีเด่น
7 ขนาดกลาง บ้านป่าตาล ดีเด่น
8 ขนาดเล็ก บ้านพันตน ชมเชย
9 ขนาดกลาง บ้านปากเหมือง ชมเชย
10 ขนาดกลาง บ้านสามหลัง ชมเชย