วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการให้ความรู้ การป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และการใช้โปรแกรม School Health HERO , ระบบ Obeccare และการพัฒนางานแนะแนว  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet / Zoom มีนายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4