วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ สุรภีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2567  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินตนเองตามแนวทางอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนในสังกัด โดยนางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และ นางสาวมยุรี ซาวจำปา ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้ ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4